• Caption: "On the Bridge. Munich" by Anatoly Rudakov